ขออนุมัติหลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศใช้...

File :