Antivirus คือ           ในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วย ดู virus ประกอบ ....

# 10192

          ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหมายให้สถาบันคอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดหาระบบตรวจจับและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์อันสูงสุดและสามารถสนับสนุนการตรวจจับและกำจัดไวรัสให้กับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ขณะนี้สถาบัน....

# 1847

ติดต่อเรา   ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8835   ....

# 705