ระบบโทรศัพท์ VoIP ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง           ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำระบบโทรศัพท์ VoIP เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ภายในของมหาวิทยาลัย โดยเปิดบริ....

# 515