Computer Gallery

คลินิกคอมฯและคาราวานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จ.สุพรรณบุรี
คลินิกคอมฯและคาราวานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จ.ชัยนาท
การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
คลินิกคอมฯและคาราวานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จ.บุรีรัมย์
คลินิกคอมฯและคาราวานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์
โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 2560
กิจกรรมทำบุญวันสงกรานณ์ 2560
กีฬาบุคลากร สุพรรณิการ์ 41
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 24 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "R.U.Moving Through & Beyound Thailand 4.0"