Computer Gallery

การจัดการเอกสารในองค์กรด้วย Microsoft Word 2013
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร พ.ค. 2559
โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมตารางสอนออนไลน์
งานกาชาด 2559
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2559
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559
กีฬาบุคลากร สุพรรณิการ์ 40
พิธีเปิดกีฬาบุคลากร สุพรรณิการ์ 40
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2559