Computer Gallery

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 3 ธันวาคม 2558
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 สิงหาคม 2557
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 27 สิงหาคม 2557
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 3 22 สิงหาคม 2557
รามคำแหงรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี 5 สิงหาคม 2557
รามฯร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติด
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 9 เมษายน 2557
ตรวจประเมิน ISO9001:2008 26-27Feb2014
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม+วันสถาปนาสถาบันฯ 23มกราคม2557
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2557