Displaying 1-33 of 1 result.
No.ชื่อ อัปเดทล่าสุด  ดาวน์โหลดล่าสุด   
 
 
 
 
 
 
1แบบฟอร์มการเบิกเงิน ลูกจ้างงบรายได้ ค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)-101714 พ.ค. 2565 03:34:16 
2หนังสือขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยรามคำแหง(เค มาสเตอร์ พูลฟันด์)(กจ)30 ต.ค. 2563 14:22:5618414 พ.ค. 2565 03:36:04 
3แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย-78916 พ.ค. 2565 19:40:45 
4แบบสำรวจความต้องเข้าร่วมการพัฒนาบุคคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์-77316 พ.ค. 2565 20:11:22 
5แบบคำขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาส(กจ)30 ต.ค. 2563 14:22:2417418 พ.ค. 2565 13:41:21 
6แบบฟอร์มการเบิกเงิน ลูกจ้างงบรายได้ ค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)-88821 พ.ค. 2565 03:28:07 
7แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แก้ไข กรกฎาคม 2561)25 ก.ค. 2561 14:35:3946821 พ.ค. 2565 14:00:49 
8แบบฟอร์มการเบิกเงิน พนักงานมหาวิทยาลัยค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)8 ต.ค. 2562 13:24:55124622 พ.ค. 2565 15:01:03 
9แบบใบลาอุปสมบท (Form for Ordination Leave)-77525 พ.ค. 2565 01:07:59 
10แบบใบลาไปประกอบพิธฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย-72125 พ.ค. 2565 01:09:25 
11แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง9 มี.ค. 2565 17:50:513525 พ.ค. 2565 01:10:06 
12แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (Annual Leave Form)-211025 พ.ค. 2565 01:10:49 
13แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา (Form for Leave Cancellation)15 มิ.ย. 2561 14:17:5989525 พ.ค. 2565 01:11:30 
14แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว (Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave)-182925 พ.ค. 2565 01:12:50 
15แบบขอหนังสือรับรอง-สำเนาประวัติ(กจ)30 ต.ค. 2563 14:22:0219025 พ.ค. 2565 01:28:48 
16ใบลาพักผ่อน(สำหรับผู้ลาไปต่างประเทศ)-93225 พ.ค. 2565 01:30:01 
17แบบฟอร์มการเบิกเงิน ข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)-109225 พ.ค. 2565 01:30:41 
18คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542(กจ)30 ต.ค. 2563 14:21:2418525 พ.ค. 2565 01:36:15 
19แบบฟอร์มการเบิกเงิน ข้าราชการ ค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง)-101925 พ.ค. 2565 01:38:06 
20คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย(งบรายได้) ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย(กจ)30 ต.ค. 2563 14:21:0519625 พ.ค. 2565 01:44:05 
21แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร สถาบันคอมพิวเตอร์20 ธ.ค. 2562 10:58:0635725 พ.ค. 2565 01:45:52 
22คำขอมีบัตรแสดงตน(กจ)30 ต.ค. 2563 14:20:2618825 พ.ค. 2565 01:52:53 
23ชื่อตำแหน่งใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง-82925 พ.ค. 2565 01:53:28 
24แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ (ไปต่างจังหวัด)-101725 พ.ค. 2565 01:54:32 
25แบบหนังสือลาออกจากราชการ (Form for Resignation from the Government Service)-94125 พ.ค. 2565 02:01:43 
26แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ (ในเขตกรุงเทพ)-72625 พ.ค. 2565 02:03:00 
27แบบกำหนดภาระงาน ( Job Description Form )-108225 พ.ค. 2565 02:07:42 
28ใบสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (Annual Employee Application Form)-84825 พ.ค. 2565 02:08:38 
29แบบฟอร์มใช้ห้องประชุมและห้องบรรยายสถาบันคอมพิวเตอร์-83125 พ.ค. 2565 02:08:58 
30แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒14 พ.ย. 2562 10:23:5447825 พ.ค. 2565 02:15:44 
31แบบใบลาไปต่างประเทศ (Form for Overseas Leave)-72125 พ.ค. 2565 02:15:56 
32แบบฟอร์มการเบิกเงิน พนักงานมหาวิทยาลัยค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า-หลัง)8 ต.ค. 2562 13:25:19145025 พ.ค. 2565 02:16:08 
33แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุง-167125 พ.ค. 2565 02:16:32